Vraag OFFERTE aan

PRIVACY POLICY

ATTACA en BREEDVELD hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Onderhoud

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ATTACA/BREEDVELD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
» Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
» Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
» Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
» Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
» Als ATTACA/BREEDVELD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ATTACA/BREEDVELD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
» Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
» Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Verwerking van gegevens nieuwsbrief abonnee

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ATTACA/BREEDVELD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ATTACA/BREEDVELD de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door ATTACA/BREEDVELD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Onze paneelwanden staan overal!

White USP dot - dutch design

Meer informatie

Graag ontvang ik meer informatie over optimale ruimteverdeling

Vraag offerte aan