Vrijblijvend contact

Algemene voorwaarden

ATTACA handelsmaatschappij B.V., tevens h.o.n.

BREEDVELD mobiele wandsystemen, gevestigd te Horssen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wore de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:

ATTACA handelsmaatschappij B.V. de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper;

Opdrachtgever:

de opdrachtgever, degene die gebruiker opdraagt werkzaamheden voor hem te verrichten, de wederpartij van gebruiker, koper;

Overeenkomst:

de overeenkomst tot: het leveren van materialen, het monteren of inbouwen van materialen.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 – Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 – De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 – Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schiftelijk zijn overeengekomen;

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 – De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;

3.2 – De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;

3.3 – Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

3.4 – Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.5 – Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Monsters, modellen en afwijkingen

4.1 – Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen;

4.2 – Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enge reclame;

4.3 – De in de door gebruiker verstrekte catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van zaken van de artikelen van gebruiker te geven. Kleine afwijkingen kunnen nimmer aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

4.4 – Plaatafwerkingen mogen eventueel kleine afwijkingen vertonen. E.e.a. volgens de EN 14322 norm.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst, levering

5.1 – Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap In Nederland;

5.2 – Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

5.3 – Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;

5.4 – Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;

5.5 – Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

5.6 – Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is;

5.7 – Levering van zaken geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders is overeengekomen;

5.8 – Indien de zaken worden bezorgd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 – Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

6.2 – Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.3 – Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

6.4 – Indien een vaste prijs is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.

Artikel 7 Uitvoeringstermijn, leveringstermijn

7.1 – Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen;

7.2 – Indien gebruiker een termijn voor levering van zaken heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen;

Artikel 8 Prijs

8.1 – Partijen komen een vaste prijs overeen, indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

8.2 – Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen van meer dan 10% door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering c.q. uitvoering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en onderdelen zijn gestegen;

Artikel 9: Betaling

9.1 – Betaling dient te geschieden ten kantore van gebruiker;

9.2 – Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:

– betaling contant bij levering van materialen;

– betaling bij opgedragen werkzaamheden:

* 40% der overeengekomen prijs contant bij opdracht;

* 30% der overeengekomen prijs bij aanvoering van de materialen op het werk en aanvang montage;

* 30% der overeengekomen prijs bij oplevering;

9.3 – Opdrachtgever ontvangt daartoe vooraf een factuur, welke hij binnen 14 dagen na factuurdatum aan gebruiker dient te voldoen;

9.4 – Extra gemaakte kosten die niet zijn opgenomen in de opdracht worden afzonderlijk in rekening gebracht;

9.5 – Gebruiker is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft gebruiker het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van gebruiker tot vergoeding van onkosten en winstderving;

9.6 – Tevens is gebruiker gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;

9.7 – Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op gebruiker te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

9.8 – De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, bij (aanvraag van) faillissement, schuldsanering conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd, (voorlopige) surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden;

9.9 – Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente c.q. de wettelijke rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

9.10 – De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 – Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

10.2 – Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

10.3 – Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

10.4 – Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

10.5 – Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Incassokosten

11.1 – Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;

11.2 – Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;

11.3 – Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 Onderzoek, reclames

12.1 – Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;

12.2 – Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare tekorten behoren direct na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld;

12.3 – Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. de geleverde zaken vervangen, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

12.4 – Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel Aansprakelijkheid bepaalde.

Artikel 13 Annulering

13.1 – Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen en voordat gebruiker is gestart met de uitvoering van de overeenkomst, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

13.2 – Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;

13.3 – Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1 – Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

14.1A – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

14.1B – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

14.1C – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

14.2 – Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

14.3 – Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

14.4 – Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 – Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

15.2 – Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

15.3 – Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

15.4 – De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten;

15.5 – Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens opdrachtgever beperkt tot de waarde van de verkochte zaken.

Artikel 16 Garantie

16.1 – De door gebruiker geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

16.2 – Gebruiker verstrekt aan de (directe) opdrachtgever een garantie op de door haar geleverde zaken gedurende maximaal 2 jaar of maximaal de periode dat een eventuele fabrieksgarantie loopt bij een kortere termijn;

16.3 – Deze garantie is beperkt tot:

16.3A – fabrieksfouten en omvat dus geen storingen en schade ten gevolge van slijtage en

16.3B – oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik;

16.3C – leveringen aan opdrachtgevers in Nederland;

16.4 – Deze garantie vervalt:

16.4A – bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

16.4B – bij wijzigingen, veranderingen of reparatie door opdrachtgever c.q. een derde aan of van het geleverde;

16.5 – Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling;

Artikel 17 Risico-overgang

17.1 – Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

18.1 – Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

18.2 – Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen;

18.3 – Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;

18.4 – Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

18.5 – Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 – Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

19.2 – Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen

19.3 – op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Geschillen

20.1 – De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een arbitragecommissie bestaande uit drie scheidslieden;

20.2 – Indien een geschil wordt beslecht door arbitrage, dan benoemt iedere partij een arbiter, die vervolgens een derde arbiter kiezen. Kosten van arbitrage worden door de veroordeelde partij gedragen, tenzij de scheidslieden anders bepalen.

Artikel 21 Toepasselijk recht

21.1 – Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

22.1 -Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel